Verantwoording

Deze MVO-zelfscan is gebaseerd op ISO 26000, de internationale richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties. Stichting Stimular heeft de onderdelen van ISO 26000 geselecteerd die aansluiten bij de werkpraktijk van MKB bouw- en infrabedrijven en aansluiten bij de vragen over MVO in aanbestedingsdocumenten van opdrachtgevers van deze MKB bedrijven. De thema’s en onderwerpen uit ISO 26000 zijn vertaald naar concrete vragen die relevant zijn voor MKB bouw- en infrabedrijven. In onderstaande tabel is de aansluiting van de MVO-zelfscan op de structuur van ISO 26000 toegelicht.

Alle kernthema’s van ISO 26000 zijn in de scan meegenomen.

Aansluiting bij structuur ISO 26000

MVO-zelfscan Aansluiting bij structuur ISO 26000: Kernthema’s en gerelateerde onderwerpen, (sub)paragraaf
1 Medewerkers Kernthema Arbeidspraktijk, 6.4
 • Veiligheid
 • Gezondheid
Onderwerp 4: Gezondheid en veiligheid op het werk, 6.4.6
 • Opleiding
Onderwerp 5: Persoonlijke ontwikkeling en training op de werkplek, 6.4.7

 • Opleiding, onderdeel stages en praktijkleren
Kernthema Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap, 6.8
Onderwerp 3: Het scheppen van werkgelegenheid en het ontwikkelen van vaardigheden, 6.8.5
2 Milieu Kernthema Het milieu, 6.5
 • Grondstoffenefficiëntie
 • Duurzame bouwmaterialen (B&U)
 • Duurzame grondstoffen en bouwmaterialen (GWW)
 • Zakelijk verkeer
 • Mobiele werktuigen (GWW)
 • Vervoer van bouwmaterialen
 • Energieverbruik van bedrijfslocatie
Onderwerp 1: Voorkomen van milieuvervuiling, 6.5.3
Onderwerp 2: Duurzaam gebruik van hulpbronnen, 6.5.4
 • CO2-footprint en CO2-reductie
Onderwerp 3: Matiging van en aanpassing aan klimaatverandering, 6.5.5
3 Klanten Kernthema Klantaangelegenheden, 6.7
 • Advies over duurzaam bouwen
 • Advies over duurzaam GWW
Onderwerp 3: Duurzaam gebruik van producten en diensten, 6.7.5
 • Klanttevredenheid
Onderwerp 4: Dienstverlening aan klanten, ondersteuning, oplossen van klachten en geschillen, 6.7.6
4 Maatschappij Kernthema Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap, 6.8
 • Omgevingsbewustzijn
 • Social Return
 • Lokale samenleving en goede doelen
Onderwerp 3: Het scheppen van werkgelegenheid en het ontwikkelen van vaardigheden, 6.8.5
Onderwerp 7: Maatschappelijke investering, 6.8.9
5 Ketensamenwerking Betrekken van stakeholders 5.3.3
Kernthema: Bestuur van de organisatie, 6.2
De invloedssfeer van een organisatie, 7.3.3
 • Samenwerking met leveranciers
 • Samenwerking met onderaannemers
Kernthema Eerlijk zakendoen, 6.6
Onderwerp 4: Het bevorderen van maatschappelijke verantwoordelijkheid in de waardeketen
 • Onderdeel sociale internationale normen
Kernthema Mensenrechten, 6.3
Onderwerp 1: Gepaste zorgvuldigheid (due diligence)
6 MVO-beleid en –dialoog Betrekken van stakeholders 5.3.3
Kernthema Bestuur van de organisatie, 6.2
Integreren van maatschappelijke verantwoordelijkheid in de hele organisatie, 7.4
 • MVO-beleid
Hoe een organisatie richting geeft aan maatschappelijke verantwoordelijkheid, 7.4.2
 • Dialoog over MVO
Betrekken van stakeholders 5.3.3
Communicatie over maatschappelijke verantwoordelijkheid, 7.5