Gebruiksvoorwaarden

De MVO-zelfscan voor bouw- en infrabedrijven is een product van Bouwend Nederland gevestigd te Zoetermeer. De MVO-zelfscan is ontwikkeld in samenwerking met Stichting Stimular (inhoud van de scan) en Milk & Media (technische realisatie).

 • Definities

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • MVO-zelfscan voor bouw- en infrabedrijven: de online applicatie op https://bouw.mvo-zelfscan.nl
  • Gebruiker: iemand die gebruik maakt van de MVO-zelfscan voor bouw- en infrabedrijven
 • Privacy

  • Bouwend Nederland beschouwt alle data die een gebruiker invult als strikt vertrouwelijk.
  • Gebruikersgegevens en gegevens die zijn ingevuld, worden niet aan derden (dus andere partijen dan Bouwend Nederland) verstrekt tenzij:
   • dit wettelijk wordt vereist;
   • het noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures;
   • de gebruiker daar zelf toestemming voor geeft.
  • Bouwend Nederland verwijdert of wijzigt geen gegevens in een MVO-zelfscan, de gebruiker is daar zelf toe in staat en voor verantwoordelijk.
 • Beveiliging

  • Bouwend Nederland zorgt ervoor dat de MVO-zelfscan goed is beveiligd. De gegevens die u via uw PC in uw MVO-zelfscan invoert worden via een beveiligde SSL-verbinding verstuurd naar een beveiligde database.
  • Van de data wordt regelmatig een back-up gemaakt, zodat de kans op verloren gaan van ingevoerde gegevens minimaal is. Gebruikers die gegevens uit de back-up willen terughalen moeten direct contact opnemen met Bouwend Nederland.
  • De gebruiker is verantwoordelijk voor geheimhouden van eigen wachtwoord en gebruik van de knop 'uitloggen' na gebruik van de online applicatie.
  • De gebruiker is verantwoordelijk voor beveiliging van de eigen computer door gebruik van de nieuwste versie en updates van de internetbrowser, besturingssysteem, virusscanner en anti-spyware programma.
 • Gebruik

  • Een registratie bij de MVO-zelfscan geeft een gebruiker het recht de online applicatie te gebruiken.
  • Gebruikers mogen hun resultaten uit de MVO-zelfscan (rapportages) openbaar maken, daar is de MVO-zelfscan voor bedoeld.
  • Afgezien van bovenstaand gebruik blijven content, software en programmascripts eigendom van Bouwend Nederland en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Bouwend Nederland worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, ter kennis van derden gebracht, dan wel ter beschikking van derden gesteld.
  • Het is een gebruiker niet toegestaan om zonder toestemming van Bouwend Nederland de online applicatie te verkopen aan derden of in te zetten binnen zakelijke dienstverlening.
 • Kosten

  • Er zijn geen kosten verbonden aan gebruik van de MVO-zelfscan voor bouw- en infrabedrijven.
 • Garantie en aansprakelijkheid

  • Bouwend Nederland spant zich in om fouten in de software van de MVO-zelfscan die de functionaliteit van de applicatie belemmeren zo spoedig mogelijk te herstellen nadat deze zijn ontdekt.
  • Hoewel Bouwend Nederland zich inspant om fouten en gebreken te voorkomen garandeert zij niet dat het aangeboden product vrij is van fouten of gebreken.
  • Bouwend Nederland is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiende uit het gebruik van de online applicatie of schade van welke aard dan ook.
  • Het verloren gaan van gegevens door schuld van de gebruiker valt buiten verantwoordelijkheid van Bouwend Nederland.